เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ชื่อ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : อ.ส.ค. ()

สังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจ :
ปฏิรูประบบบริหารที่เน้นความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่กับระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำนมดิบทั้งระบบของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม รวมถึงจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคอาเชี่ยน อีกทั้งบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ความรู้จากประสบการณ์จริง (Learning Experience)

เว็บไซด์ : www.dpo.go.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
2,251.270
470.968
157.300
2553
2,060.090
427.137
60.000
2552
2,310.440
454.403
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
748.715
79.030
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาง กิตติมา นวลทวี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย จิตรกร สามประดิษฐ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง จุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นายสัตวแพทย์ ทฤษดี ชาวสวนเจริญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธวัชชัย สำโรงวัฒนา
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อภิชาต จงสกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย นพดล ตันวิเชียร
รองผู้อำนวยการ

1

นาย สุขศิริ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

1

นาย สุชาติ จริยาเลิศศักดิ์
รองผู้อำนวยการ

1

นาย สุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com