เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การสวนยาง

ชื่อ : องค์การสวนยาง

ชื่อย่อ : อ.ส.ย. (REO)

สังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจ :
1. พัฒนาสวนยาง แปลงขยายพันธุ์ยาง ให้เป็นต้นแบบของเกษตรกร และขยายพื้นที่สวนยาง

2. พัฒนาและขยายการผลิตยางชนิดต่าง ๆ เพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มมูลค่า ก้าวสู่สากล

3. ทำธุรกิจยางพารา ปัจจัยการผลิต และพลังงานต่าง ๆ

4. เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร

5. เป็นกลไกภาครัฐในการสร้างเสถียรภาพราคา
ยาง และพัฒนายางพารา

6. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

เว็บไซด์ : http://www.reothai.co.th/

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
1,373.900
228.244
69.201
2553
933.523
173.006
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
791.346
23.693
40.150
2551
415.935
206.840
11.700
2550
712.987
35.703
13.010

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย จิรากร โกศัยเสวี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชนะชัย เปล่งศิริวัธน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชวลิต ชูขจร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชูชาติ ต้นอังสนากุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว ปทุมมาลย์ ไม้เรียง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย มาโนช สุวรรณศิลป์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ยุคล ลิ้มแหลมทอง
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วัฒนะ วดีศิริศักดิ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สงกรานต์ คำพิไสย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุจินต์ แม้นเหมือน
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. โสภณ ดำนุ้ย
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย ชนะชัย เปล่งศิริวัธน์
ผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com