เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ชื่อ : องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ชื่อย่อ : อตก. ()

สังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจ :
1. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมระบบตลาดกลางในระดับพื้นที่ หรือชุมชนโดยเกษตรกรเป็นผู้รวบรวม และกระจายไปยังตลาดกลางภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบตลาด สินค้าเกษตรและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพเกษตรกรรม

3. ส่งเสริมให้เป็นตลาดสดต้นแบบที่มีมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

4. สร้างตราสินค้า อ.ต.ก. ให้เป็นตราสินค้าเกษตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค

5. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่
มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค

6. เป็นเครื่องมือของรัฐในการสนองตอบงานตามนโยบายภาครัฐ

เว็บไซด์ : http://www.mof.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
36,570.120
-47.068
231.090
2553
47,307.840
-74.119
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
53,188.750
50.581
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
8,713.000
463.000
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย กมลวิศว์ แก้วแฝก
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชวลิต ชูขจร
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ดิเรก ทัศนพันธุ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธงชัย ศรีดามา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว นิลุบล เครือนพรัตน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย บุญสืบ อินทร์อุไร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย มานิต นิธิประทีป
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ยศพนต์ จันทร์สุขศรี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นางสาว ธัญลักษ์ เจริญปรุ
รองผู้อำนวยการ

1

นาย ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
ผู้อำนวยการ

1

นาย พงศ์วิทย์ เหลืองช่วยโชค
รองผู้อำนวยการ

1

นาง ลาวัณย์ ปราการะนันทน์
รองผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com