เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การสะพานปลา

ชื่อ : องค์การสะพานปลา

ชื่อย่อ : ()

สังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจ :
1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม โดยมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รวมถึงระบบตลาดที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมงเป็นการช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่างๆ การสนับสนุนงานวิจัยด้านประมง และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากการดำเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซด์ : http://www.fishmarket.co.th/index.php/home.html

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
849.356
1.117
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
811.976
-11.689
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
791.999
-0.886
0.300
2551
408.683
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
815.230
1.160
0.760

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย จิรายุส เนาวเกตุ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ภาณุ อุทัยรัตน์
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศุภชัย จงศิริ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สถาพร อิ่มใจ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
144,857 บาท/ปี

ผู้บริหาร

1

นาย ประมวล รักษ์ใจ
รองผู้อำนวยการ

1

นาย ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม
รองผู้อำนวยการ

1

นาย สุรพงษ์ เย็นใจ
รองผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี --ไม่ระบุปี--  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com