เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ชื่อ : สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ชื่อย่อ : สกย. ()

สังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจ :
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต และปลูกยางเพิ่มในพื้นที่ที่เหมาะสม

2. ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสถาบันเกษตรกร

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาดยางพารา ระดับท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยาง บนพื้นฐานความร่วมมือของเกษตรกร

4. ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนยางให้มีมาตรฐาน เกื้อกูลระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เว็บไซด์ : http://www.rubber.co.th/web/about1.php

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
21,959.270
10,493.850
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
11,353.170
1,210.490
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
10,169.370
-211.961
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
4,778.030
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
9,556.350
1,404.920
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย ชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ณกรณ์ ตรรกวิรพัท
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ดำรงค์ จิระสุทัศน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง พรรณพิมล ชัญญานุวัตร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พิริยะ เอกวานิช
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย มาโนช วีระกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว ลดาวัลย์ คำภา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุจินต์ แม้นเหมือน
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เสน่ห์ ทิพย์บุรี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย โอฬาร พิทักษ์
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย ประสิทธิ์ หมีดเส็น
รองผู้อำนวยการ

1

นาง พรทิพย์ ลีระพันธ์
รองผู้อำนวยการ

1

นาย วิทย์ ประทักษ์ใจ
ผู้อำนวยการ

1

นาย เชาว์ ทรงอาวุธ
รองผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2541
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2540
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2538
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2537
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2536  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com