เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อ : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อย่อ : อ.อ.ป. ()

สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ :
1. พัฒนาที่สวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า

2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกตลาดการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม

3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตาสหกรรมป่าไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมป่าไม้

4. วิจัยพัฒนาการปลูกแลการใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ

5. ปรับโครงสร้างการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนสินทรัยพ์องค์กร

6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน

7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. พัฒนาธุรกิจและบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

เว็บไซด์ : http://www.fio.co.th/

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
4,234.620
235.381
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
3,885.750
107.233
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
4,027.590
432.776
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
3,051.090
121.485
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

ผู้บริหาร

1

นาย ชัยภัฎ สมบูรณ์ดำรงกุล
ผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com