เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การจัดการน้ำเสีย

ชื่อ : องค์การจัดการน้ำเสีย

ชื่อย่อ : อจน. (WMA)

สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ :
จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟู พัฒนา ระบบบำบัดนำเสียชุมชนบริหารจัดการและให้บริการแบบยังยืน

เว็บไซด์ : http://www.wma.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
103.432
-0.574
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
106.859
-9.769
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
114.065
5.301
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
122.500
16.196
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
53.567
10.719
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
86.919
4.735
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย ชเยนทร์ คำนวณ
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาง จันทิมา วงศ์ถาวรพินิจ
รองผู้อำนวยการ

1

นาง หทัยรัตน์ ลิขิตอนุภาค
รองผู้อำนวยการ

1

นาย ไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com