เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ชื่อ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ชื่อย่อ : อสพ. ()

สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ :
1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ

2. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม

เว็บไซด์ : http://www.qsbg.org

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
526.339
-30.066
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
543.787
-36.850
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
584.379
46.257
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
570.760
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
477.000
-33.700
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นางสาว กานท์ชญา เทียนแก้วชญา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย จุลยุทธ หิรัณยะวสิต
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธัชสกล พรหมจามศ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นัที เปรมรัศมี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง พรศิริ มโนหาญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว ลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว สิริวรรณ สุวรรณศร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย จุลยุทธ หิรัณยะวสิต
ผู้อำนวยการ

1

ดร. ประมุข เพ็ญสุต
รองผู้อำนวยการ

1

ดร. สุญาณี เวสสบุตร
รองผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com