เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การสวนสัตว์

ชื่อ : องค์การสวนสัตว์

ชื่อย่อ : อสส. ()

สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ :
พัฒนามาตรฐานสวนสัตว์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการวิจัย สัตว์ป่าแบบบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

เว็บไซด์ : http://www.zoothailand.org/

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
4,029.760
-175.655
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
3,665.900
-167.961
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
3,171.920
-141.949
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย ถิรเดช พรหมศริน
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ปิยะ ยอดมณี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง พรศิริ มโนหาญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเอก ภัทรินทร์ ลีลายุทธ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สนั่น วาริทสวัสดิ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว สุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เดชอุดม วีระวานิช
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นายแพทย์ เรวัต วิศรุตเวช
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย ประยุทธ นาวาเจริญ
รองผู้อำนวยการ

1

นาย วิศิษฎ์ วิชาศิลป์
รองผู้อำนวยการ

1

นาย สัญชัย จุลมนต์
ผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com