เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานธนานุเคราะห์

ชื่อ : สำนักงานธนานุเคราะห์

ชื่อย่อ : ()

สังกัด : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พันธกิจ :
1. ด้านนโยบายและลูกค้า สนองนโยบายรัฐโดยการตรึงอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบ ปัญหาทางด้านการเงิน และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้ บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดในทุกด้าน

2. ด้านการเงิน บริหารการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มี รายได้เพิ่มอย่างต่อเนื่อง และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

3. ด้านการบริหาร การบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและด้าน เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กร

4. ความเชี่ยวชาญและบริการ สร้างจุดแข็งขององค์กรโดยการกำหนด มาตรฐานราคารับจำนำโดย ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส เอื้ออาทร เสมอภาค เป็นธรรม นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ บริการ ด้วยความเต็มใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ

5. ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ และการปฏิบัติงาน พร้อม ทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความจงรักภักดีต่อองค์กร

เว็บไซด์ : http://www.pawn.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
6,380.470
86.039
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
1,127.820
451.662
165.000
2553
4,626.140
310.285
152.900
2552
4,435.380
394.987
137.690
2551
2,221.030
355.846
58.580
2550
3,625.300
294.208
85.540

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย คารม พลพรกลาง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ดุษฎี สินเจิมสิริ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ทวี ไอศูรย์พิศาลศิริ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ปกรณ์ พันธุ
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง วรานุช หงสประภาส
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วัลลภ พลอยทับทิม
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วิเชียร ชวลิต
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลตรี สมชาย ชัยวณิชยา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมเจตน์ ชัยเฉลิมปรีชา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย นิธิศ มนุญพร
ผู้อำนวยการ

1

นาย สุชาติ ขจรสายวงษ์
รองผู้อำนวยการ

1

นาย โสภณ ตันประคองสุข
รองผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com