เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ชื่อ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : วว. (TISTR)

สังกัด : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ :
วว. เป็นองค์กรชั้นนำระดับอาเซียนในด้านวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เว็บไซด์ : http://www.tistr.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
2,969.990
38.819
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
4,029.760
-175.655
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
2,707.510
195.515
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
2,512.210
89.527
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
2,203.030
89.510
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาง จิตราภรณ์ เตชาชาญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง พรรณี แสงสันต์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง สุวรรณี คำมั่น
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อภิชาติ สุดแสวง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. เกษมสันต์ จิณณวาโส
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว เพรามาตร หันตรา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

ดร. ปิยะ เฉลิมกลิ่น
ผู้เชียวชาญพิเศษ

1

นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
ผู้ว่าการฯ

1

ดร. ลักษมี ปลั่งแสงมาศ
รองผู้ว่าการฯ

1

ดร. สุทธิพร ชีวสาธน์
รองผู้ว่าการฯ

1

ดร. สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์
รองผู้ว่าการฯ

1

ดร. สุริยา สาสนรักกิจ
ผู้เชียวชาญพิเศษ

1

นาย อนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์
นักบริหารพิเศษ

1

ดร. อนุชา เล็กสกุลดิลก
รองผู้ว่าการฯ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com