เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ชื่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ชื่อย่อ : อพวช. (NSM)

สังกัด : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พันธกิจ :
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม การวิจัยพัฒนา และการจัดการทุกรูปแบบที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย

เว็บไซด์ : http://www.nsm.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
1,123.660
28.020
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
1,148.820
96.592
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
1,000.480
5.503
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
1,072.570
-1.539
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
570.760
58.669
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
1,141.000
100.000
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

ดร. พิชัย สนแจ้ง
ผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com