เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การเภสัชกรรม

ชื่อ : องค์การเภสัชกรรม

ชื่อย่อ : อภ. (GPO)

สังกัด : กระทรวงสาธารณสุข

พันธกิจ :
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์

3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาและเวชภัณฑ์

4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์

5. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์

เว็บไซด์ : http://www.gpo.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
14,079.480
269.407
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
13,994.660
1,585.730
545.977
2553
11,698.700
1,441.860
977.340
2552
11,767.840
1,581.050
445.288
2551
4,722.240
1,114.810
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
8,618.550
1,185.040
451.418

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย กายสิทธิ์ พิศวง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย บุญชัย สมบูรณ์สุข
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นพ. พิพัฒน์ ยิ่งเสรี
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นายแพทย์ วิทิต อรรถเวชกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ภญ. วีรวรรณ แตงแก้ว
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นพ. สุพรรณ ศรีธรรมมา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. อัจนา ไวความดี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นายแพทย์ เรวัต วิศรุตเวช
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

ภญ. พิศมร กลิ่นสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ

1

ภญ. วนิชา ใจสำราญ
รองผู้อำนวยการ

1

นายแพทย์ วิทิต อรรถเวชกุล
ผู้อำนวยการ

1

ภก. สมชาย ศรีชัยนาค
รองผู้อำนวยการ

1

ภก. สุขุม วิรัตติพงศ์
รองผู้อำนวยการ

1

ภก. สุนทร วรกุล
รองผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com