เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : กนอ. (IEAT)

สังกัด : กระทรวงอุตสาหกรรม

พันธกิจ :
ประเทศ
1.เป็น ฐานการผลิตและบริการ ในรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศที่เชื่อมโยง การเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน

สังคม/ชุมชน
2. สร้างความสมดุลในการพัฒนานิคมฯ จากการมีส่วนร่วมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
สร้างการเจริญเติบโตร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคมและชุมชน ให้มีความผาสุกของสังคม
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ผู้พัฒนา/ผู้ประกอบการ
3. พัฒนานิคมฯ และการบริการให้เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการภาค
อุตสาหกรรมและภาคบริการ

องค์กร
4.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล พร้อมความมั่นคงทางด้านการ
เงินในระยะยาว

พนักงาน
5.พัฒนา ศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของพนักงานให้อยู่ในระดับรัฐ วิสาหกิจชั้นนำ

เว็บไซด์ : http://www.ieat.go.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
20,099.220
479.111
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
19,009.210
1,946.210
882.705
2553
16,940.530
1,611.420
2,007.210
2552
17,089.810
1,400.610
417.292
2551
7,830.010
1,290.820
391.170
2550
14,926.000
1,178.000
595.470

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธนา พุฒรังษี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประกิตติ์ พิริยะเกียรติ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมหมาย โค้วคชาภรณ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว เพรามาตร หันตรา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นางสาว กฤตยาภรณ์ ทัพภะทัต
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย จักรรัฐ เลิศโอภาส
รองผู้ว่าการฯ

1

นาง จิดาภา มั่นในสัจจธรรม
รองผู้ว่าการฯ

1

นาง ชวนทัศน์ ประไพพิศ
ผู้เชี่ยวชาญ

1

นาง ชวนทัศน์ ประไพพิศ
รองผู้ว่าการฯ

1

นางสาว ฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์
ผู้เชี่ยวชาญ

1

นาย พีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
ผู้ว่าการฯ

1

นาง ศรีวณิก หัสดิน
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย สมคิด แท่นวัฒนกุล
รองผู้ว่าการฯ

1

นางสาว สมจินต์ พิลึก
รองผู้ว่าการฯ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com