เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : ทศท (TOT)

สังกัด : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พันธกิจ :
ให้บริการโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ความมั่นใจด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความมั่นคงของชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจและสังคม

เว็บไซด์ : http://www.tot.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
239,095.690
2,976.300
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
230,664.250
8,936.590
3,984.000
2553
235,789.410
7,765.310
6,015.000
2552
250,226.820
6,599.720
3,217.200
2551
260,216.270
5,658.250
5,511.000
2550
267,148.000
4,393.000
2,796.000

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย กอบพงษ์ ตรีสุขี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย จุมพล ริมสาคร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาวาอากาศเอก รศ. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประสิทธิ์ ศิริภากรณ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พงศ์พัท จิตรสำเริง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พจน์ จิรวุฒิกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วัลลภ พลอยทับทิม
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. สาธิต รังคสิริ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุรศักดิ์ เรียงเครือ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อุดม พัวสกุล
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย กำธร ไวทยกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส

1

นาย ขจรศักดิ์ เอี่ยมโสภา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาง ณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย ทวีป เพ็ชร์สุวรรณ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส

1

นาย ทัศไนย เปียระบุตร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย นฤาชา จิตรีขันธ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาง ปรียา ด่านชัยวิจิตร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย พิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย พิเชษฐ์ อังจันทร์เพ็ญ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย มนต์ชัย หนูสง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส

1

นาย มรกต เธียรมนตรี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย ยงยุทธ วัฒนสินธุ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย รังสรรค์ จันทร์นฤกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย ศุภมิตร ทัพอินพรหม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย สัจจา เมืองทอง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส

1

นาย เชฎฐ์ พันธ์จันทร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com