เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : กสท. (CAT)

สังกัด : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พันธกิจ :
1. ปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบภายใน และกระบวนการตัดสินใจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ

2. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และราคาที่แข่งขันได้

3. พัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ

4. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

เว็บไซด์ : http://www.cattelecom.com

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
117,012.220
3,463.110
1,453.320
2554
115,940.420
9,480.490
6,077.200
2553
107,237.020
3,977.800
5,761.780
2552
109,684.070
8,025.290
5,293.400
2551
111,724.950
11,894.210
5,910.000
2550
111,969.000
7,058.000
1,858.070

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาง ฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ดุษฎี สินเจิมสิริ
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นรวิชญ์ หล้าแหล่ง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง พรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย มนตรี โสตางกูร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาวาอากาศโท สมพงษ์ โพธิ์เกษม
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พันเอก.ผศ.ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เกษม มกราภิรมย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ไกรสร บารมีอวยชัย
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย กิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย ขจรศักดิ์ สิงหเสนี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นางสาว ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย พีรศักดิ์ อรุณสกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย วิโรจน์ โตเจริญวาณิช
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย สุรพล สงวนศิลป์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย หรรษา ชีวะพฤกษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นางสาว อรพินท์ พงศ์วรามิตรชัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาง อรพินท์ ไอยะรา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย อรรคพล พงษ์ศักดิ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com