เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ชื่อ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : กฟผ. (EGAT)

สังกัด : กระทรวงพลังงาน

พันธกิจ :
ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการผลิตและขายลิกไนต์

เว็บไซด์ : http://www.egat.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
517,169.490
10,774.260
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
495,534.280
31,818.790
17,075.000
2553
469,415.420
37,355.130
14,650.800
2552
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
12,463.000
2551
218,024.510
-1,777.210
348.000
2550
434,424.000
29,947.000
20,102.390

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย กุลิศ สมบัติศิริ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย คุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชวน ศิรินันท์พร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ตระกูล วินิจนัยภาค
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประจวบ อุชชิน
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประวิช สารกิจปรีชา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. ปรเมธี วิมลศิริ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พรชัย รุจิประภา
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุกิจ เจริญรัตนกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุรชัย ธารสิทธิพงษ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง อัญชลี ชวนิชย์
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง อัมพร นิติสิริ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย ธนา พุฒรังษี
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย ธนากร พูลทวี
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย นพพล มิลินทางกูร
วิศวกรระดับ ๑๔

1

นาย พงษ์ดิษฐ พจนา
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย พิบูลย์ บัวแช่ม
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย พิษณุ ทองวีระกุล
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย พูนสุข โตชนาการ
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย มงคล สกุลแก้ว
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย วิวัฒน์ เสนีย์มโนมัย
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย สมบูรณ์ อารยะสกุล
วิศวกรระดับ ๑๔

1

นาย สหัส ประทักษ์นุกูล
วิศวกรระดับ ๑๔

1

นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
ผู้ว่าการฯ

1

นาย สุนชัย คำนูณเศรษฐ์
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย สุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา
รองผู้ว่าการฯ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com