เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : ปตท. (PTT)

สังกัด : กระทรวงพลังงาน

พันธกิจ :
ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ 

เว็บไซด์ : http://www.pttplc.com

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
1,518,209.750
37,385.780
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
1,402,412.090
105,296.410
16,788.680
2553
1,249,147.520
83,087.720
13,503.940
2552
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
8,760.200
2551
446,175.730
ไม่มีกำไรสุทธิ
18,248.570
2550
903,366.000
73,346.000
8,072.630

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย จุลสิงห์ วสันตสิงห์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย มนตรี โสตางกูร
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเอก วรวัฒน์ อินทรทัต
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วรุณเทพ วัชราภรณ์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วัชรกิติ วัชโรทัย
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วิเชษฐ์ เกษมทองศรี
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อินสอน บัวเขียว
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง เบญจา หลุยเจริญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ไกรฤทธิ์ นิลคูหา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย ชาครีย์ บูรณกานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย ณัฐชาติ จารุจินดา
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

1

นาย ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย วิชัย พรกีรติวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

1

นาย สรัญ รังคสิริ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย สรากร กุลธรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย สุรงค์ บูลกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

1

นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com