เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อ : โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อย่อ : ()

สังกัด : กระทรวงการคลัง

พันธกิจ :
1. เร่งปฏิรูปกระบวนการผลิตองค์รวมด้วยการปรับเปลี่ยนกลไก และวิธีปฏิบัติงานสู่หลักการบริหารอุตสาหกรรมกรรมการผลิตที่มีมาตรฐานเยี่ยงภาคเอกชน ที่เน้นการผลิตที่มีต้นทุนต่ำเพื่อให้มีโอกาสแข่งขันมากขึ้น

2. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาดเชิงกลยุทธ์ควบคู่กับการนำระบบผลตอบแทนมาช่วยผลักดัน สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กรและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

3. นำองค์กรเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงองค์การเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน

เว็บไซด์ : http://www.royalthaipolice.go.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
285.447
-5.103
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
297.615
14.991
5.900
2553
275.651
12.114
5.070
2552
292.067
13.608
5.080
2551
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
3.200
2550
287.400
4.000
2.650

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

พล.ต.อ. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว ปิยวรรณ ล่ามกิจจา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.ต. พิกัด ตันติพงษ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.ต. พิสิฐ ตันประเสริฐ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.ต. หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.ต. สมชาติ มาสำราญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.ต. สมเดช ขาวขำ
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย ธวัชชัย สาครินทร์
รองผู้อำนวยการ

1

นาย นิพงษ์ ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com