เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ชื่อ : บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ชื่อย่อ : ()

สังกัด : กระทรวงกลาโหม

พันธกิจ :
ประกอบกิจการอู่เรือ สร้าง/ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกลเรือและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพาณิชยนาวีทุกชนิด

เว็บไซด์ : http://www.bangkokdock.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
418.355
-2.738
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
464.965
9.122
6.800
2553
375.622
13.266
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
416.127
2.550
1.540

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นางสาว กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเรือตรี ทวีศักดิ์ ดีรอด
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเรือตรี บงสุช สิงห์ณรงค์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

เรือตรี ปรีชา เพ็ชรวงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเรือตรี รศ. พงศ์สรร ถวิลประวัติ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเรือโท วีระวงศ์ ธวมงคล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเรือโท อรรถพงษ์ ณ นคร
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเรือโท อิทธิคมน์ ภมรสูต
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเรือเอก เถกิงศักดิ์ วังแก้ว
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาวาตรี ชัยรัช อามะเทศา
รองผู้จัดการ

1

พลเรือตรี ทวีศักดิ์ ดีรอด
กรรมการผู้จัดการ

1

นาย สุชาติ เริงอารมณ์
ผู้ตรวจสอบภายใน

1

นาวาตรี เจริญพร เจริญธรรม
รองผู้จัดการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2541
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2538
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2536
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2534
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2519
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2511  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com