เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อย่อ : กฟภ. (PEA)

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย

พันธกิจ :
จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศ และประเทศข้างเคียงได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย

เว็บไซด์ : http://www.pea.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
303,179.730
4,204.410
1,300.000
2554
303,808.860
12,447.310
7,533.000
2553
283,996.600
14,762.890
6,602.230
2552
257,069.040
14,000.290
3,921.000
2551
242,714.330
6,809.830
3,147.000
2550
236,139.000
7,467.000
5,590.000

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

ผู้บริหาร

1

นาย ชวน ศิลปสุวรรณ
รองผู้ว่าการ

1

นาย ชัยบูลย์ เนตยกุล
รองผู้ว่าการ

1

นาย ชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์
รองผู้ว่าการ

1

นาย ฐิติกุล บุณยะกาญจน์
รองผู้ว่าการ

1

นาย ดำรงศักดิ์ ตันรัตนกุล
รองผู้ว่าการ

1

นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล
ผู้ว่าการ 

1

นาย บัญชา คำจินดา
รองผู้ว่าการ

1

นาย ผดุง บรรจงศิลป์
รองผู้ว่าการ

1

นาย พิสิษฐ์ ภัสฐาพงษ์
รองผู้ว่าการ

1

นาย วรินทร์ ศิษยนเรนทร์
รองผู้ว่าการ

1

นาย สมชัย จรุงธนะกิจ
รองผู้ว่าการ

1

นาย อภิรักษ์ เหลืองธุวปราณีต
รองผู้ว่าการ

1

นาย อุทัย พัฒนวีระกิจ
รองผู้ว่าการ

1

นาย เดชา วิชิตพันธุ์
รองผู้ว่าการ

1

นาย เสรี ปรัชญกุล
รองผู้ว่าการ

1

นาย เอกวัฒน์ ไพบูลย์วรชาติ
รองผู้ว่าการ

1

นาย โชคจุน สุคันธาพฤกษ์
รองผู้ว่าการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี --ไม่ระบุปี--  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com