เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การประปานครหลวง

ชื่อ : การประปานครหลวง

ชื่อย่อ : กปน. (MWA)

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย

พันธกิจ :
ให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพ อย่างมั่นคง ทั่วถึง เพียงพอ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

เว็บไซด์ : www.mwa.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
56,893.020
1,359.080
700.000
2554
57,833.140
5,647.300
3,013.000
2553
57,710.230
5,641.430
1,588.400
2552
56,285.320
4,501.630
3,013.500
2551
57,660.050
4,531.260
404.142
2550
57,059.870
5,003.210
3,231.200

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย ชาย พานิชพรพันธุ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประเสริฐ เกษมโกเมศ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย มนัส แจ่มเวหา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย มารุต สิมะเสถียร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วัชร บุญชูเศรษฐ์
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วัลลภ พริ้งพงษ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วิภารัตน์ อัศววิรุฬหการ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศุภชัย จงศิริ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุรพล สุประดิษฐ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.อ. อธิชาติ เจริญยิ่ง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อัชพร จารุจินดา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เจริญ ภัสระ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. โชคชัย เดชอมรธัญ 
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาง กัลยา ลีรุ่งนาวารัตน์
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9

1

นาง กานดา ภาษีผล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย ชัชวาลย์ วิระวงษ์นุสร
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย ณรงค์ฤทธิ์ ไชยวิโน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย ทนงศักดิ์ พู่วณิชย์
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9

1

นางสาว ทิพวรรณ บุศยพลากร
รองผู้ว่าการ 

1

นาย ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
รองผู้ว่าการ 

1

นางสาว ธัญพร ตันติกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย ปิยะบุญ ศิริกุลชยานนท์
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9

1

นางสาว พรรณี อึ้งปกรณ์แก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาง พัฒนา สมานไทย
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย มานิตย์ พงศ์เฉลิมพร
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9

1

นาย ยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 10

1

นาย ลือชัย ดีถาวร
รองผู้ว่าการ 

1

นาย วรศักดิ์ ฉัตรแก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาง วัชรี ประสาทเขตต์การ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย วิทยา อินทชิต
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย วิวัฒน์ชัย รัตนะรัต
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย วิสุทธิ์ นพคุณทอง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย วีระวัฒน์ สมบูรณ์วิบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9

1

นาย วุฒิชัย วัยวุฒิเกียรติ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย วุฒินันท์ สิลมัฐ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย สมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์
รองผู้ว่าการ 

1

นาย สมสิทธิ์ วรรณพิรุณ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย สมัย อนุวัตรเกษม
รองผู้ว่าการ 

1

นางสาว สุชาดา พณิชยกุล 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาง สุนันทา นิงสานนท์
รองผู้ว่าการ 

1

นาย สุนัย สุนทราภา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย เขมวัฒน์ นิปัจการ
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9

1

นาย เจริญ ภัสระ
ผู้ว่าการ

1

นาย เชาวรินทร์ กิ่งแก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นางสาว เสาวลักษณ์ โสภาพัฒนกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

1

นาย ไตรรงค์ ขนอม
รองผู้ว่าการ 

1

นาย ไตรรงค์ ขนอม
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com