เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การประปาส่วนภูมิภาค

ชื่อ : การประปาส่วนภูมิภาค

ชื่อย่อ : กปภ. (PWA)

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย

พันธกิจ :
1. ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา

2. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา

3. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา

เว็บไซด์ : http://www.pwa.co.th/

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
72,215.330
2,112.290
1,405.500
2553
69,372.620
2,811.520
1,079.700
2552
62,594.300
2,431.540
628.983
2551
56,067.200
1,617.760
81.617
2550
54,873.040
990.766
123.130

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาง ดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย มณฑล สุดประเสริฐ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศานิตย์ นาคสุขศรี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุกิจ เจริญรัตนกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

น.พ. เจษฎา โชคดำรงสุข
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย กฤษฎา ศังขมณี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นางสาว จันทิรา จุโฬทก
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย ถาวร นิติภาวะชน
รองผู้ว่าการ

1

นาย ทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ
รองผู้ว่าการ

1

นางสาว ประภา พวงแก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาง พรรณพิลาส ไม้งาม
รองผู้ว่าการ

1

นาง รัตนา กิจวรรณ
ผู้ว่าการ

1

นาย วรวุฒิ เป้าศิลา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย วิเชียร อุดมรัตนะศิลป์
รองผู้ว่าการ

1

นาง ศิริพร เล็กอุดม
รองผู้ว่าการ

1

นาย สมชาย มนต์บุรีนนท์
รองผู้ว่าการ

1

นาย สมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ
รองผู้ว่าการ

1

นางสาว อรพิน อัศวนิก
รองผู้ว่าการ

1

นาย เธียรชัย ประมูลมาก
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com