เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การไฟฟ้านครหลวง

ชื่อ : การไฟฟ้านครหลวง

ชื่อย่อ : กฟน. (MEA)

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย

พันธกิจ :
1.ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
2. พัฒนางานบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
3.พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
4.พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซด์ : http://www.mea.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
146,342.710
1,774.560
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
138,641.150
5,536.980
3,126.740
2553
135,933.600
8,680.230
3,718.000
2552
132,362.120
7,278.360
1,223.000
2551
60,562.910
ไม่มีกำไรสุทธิ
1,177.000
2550
122,331.000
5,156.000
2,534.000

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย ขวัญชัย วงศ์นิติกร
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย จุมพล สำเภาพล
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ถวัลย์วงศ์ ธีระวิทยภิญโญ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ภาณุ อุทัยรัตน์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ร.อ. ศิริเดช จุลเปมะ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. สมชัย สัจจพงษ์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมบูรณ์ ม่วงกล่ำ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เดชบุญ มาประเสริฐ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เถลิง อยู่บำรุง
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย จิรศักดิ์ วงศ์ถิรวิทย์
รองผู้ว่าการ

1

นาย ชัยยงค์ พัวพงศกร
รองผู้ว่าการ

1

นาย ชัยยันต์ ภรตพรหมมาตร์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาง ชุลี ศุภวรรธนะกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย ฐานิสต์ เจนถนอมม้า
รองผู้ว่าการ

1

นาย ดนัย จิตต์ธีรภาพ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย ธานินทร์ บุญยการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย บุญชิต วิชุภากรณ์กุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย พงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย พิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์
รองผู้ว่าการ

1

นาย มนตรี พานิชกิจ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย มานพ พิเศษวีรยศ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาง มาริสา วงศ์ถิรวิทย์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย รัตนโรจน์ ทวีสิน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย วรวุฒิ พรวรนันท์
รองผู้ว่าการ

1

นาย วิทูร จงเจริญพรชัย
รองผู้ว่าการ

1

นาย วิรัต จันทร์ศิริวัฒนา
รองผู้ว่าการ

1

นาย สมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล
รองผู้ว่าการ

1

นาย สมชาย วิวัฒนวัฒนา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย สมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์
รองผู้ว่าการ

1

นาย สมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย สุดใจ ตรีเพ็ชร
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

1

นาย อาทร สินสวัสดิ์
ผู้ว่าการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com