เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การคลังสินค้า

ชื่อ : องค์การคลังสินค้า

ชื่อย่อ : อคส. (PWO)

สังกัด : กระทรวงพาณิชย์

พันธกิจ :
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร ให้เป็นตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายมาจากรัฐ

2. ดำเนินงานตามนโยบายรัฐของกระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนกลไกทางการตลาด

3. ให้บริหารคลังสินค้าและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานนโยบายของรัฐและกระทรวงพาณิชย์

เว็บไซด์ : http://www.pwo.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
526.857
-73.894
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
1,070.530
-68.907
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
1,261.150
-38.784
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
722.900
-81.280
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ณัฐศิลป์ จงสงวน
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุวรรณชาติ สูตรสุวรรณ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

รศ.พ.อ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พ.ต.ท. ไพโรจน์ ปัญจประทีป
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นางสาว จีระวัฒน์ วัฒนฐานะ
รองผู้อำนวยการ

1

นาย ชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล
รองผู้อำนวยการ

1

นาย ชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล
ผู้อำนวยการ

1

นาง ชลิดา ดินอุดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

1

นางสาว นวลทิพย์ ขำวัฒนพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

1

นางสาว ผ่องผิว เด่นดวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

1

นางสาว พรรณทิพย์ โรจน์พิพัฒน์กุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

1

พ.ต.ต. ศราวุฒิ สกุลมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการ

1

นาย สมศักดิ์ วงศ์วัฒนศานต์
รองผู้อำนวยการ

1

นางสาว อมราภรณ์ สันติวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

1

นาย ไววุฒิ ดินอุดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com