เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ : องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

ชื่อย่อ : อต. ()

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย

พันธกิจ :

เว็บไซด์ : http://www.market-organization.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
791.517
5.521
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
729.646
21.649
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
476.419
12.863
18.055
2552
526.252
22.682
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
124.589
ไม่มีกำไรสุทธิ
4.230
2550
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
3.320

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นางสาว กรประณม วงษ์มงคล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ขวัญชัย วงศ์นิติกร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ผศ.ดร. จิรพล สินธุนาวา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย จิระ พันธ์คีรี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ทอง วิริยะจารุ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ทิวารกาล เทพทอง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นิพล ดวงขวัญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ปฐม แหยมเกตุ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.ต. ปิยะ สอนตระกูล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลโท พอพล มณีรินทร์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลโท รุจวินท์ กิจวิทย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

ดร. ธีธัช สุขสะอาด
ผู้อำนวยการ

1

พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์
รองผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com