เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : ()

สังกัด : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พันธกิจ :
การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย

เว็บไซด์ : http://www.sat.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
10,077.830
-444.686
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
8,096.840
-87.636
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
7,277.600
-181.247
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
5,951.190
136.035
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
5,726.000
99.000
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย ชุมพล ศิลปอาชา
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธนา ไชยประสิทธิ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นิพนธ์ ฮะกีมี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลอากาศเอก วินัย เปล่งวิทยา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วีระยุทธ ปั้นน่วม
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. สุวัตร สิทธิหล่อ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อภิชาต จีระวุฒิ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง แสงจันทร์ วรสุมันต์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย กนกพันธุ์ จุลเกษม
ผู้ว่าการฯ

1

นาย มนตรี ไชยพันธุ์
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย สกล วรรณพงษ์
รองผู้ว่าการฯ

1

นาง สมคิด ปิ่นทอง
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย สังเวียน บุญโต
รองผู้ว่าการฯ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2539
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2533
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2529
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2528
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2524
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2523
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2519
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2516
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2515  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com