เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

มติครม.10 กรกฏาคม 2555

 

คุณว่าอย่างไร? ครม. ประชุมร้อนเร่งอนุมัติเอาใจมหาชน  "ยุบกรม ขจัดแรงงานเด็ก  เมาแล้วขับ และ   พัฒนาแหล่งน้ำมัน" 

ยุบกรมอุทยาน ไปอยู่ กรมป่าไม้ ดีจริงหรือ?

คณะ รัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปรวมกับกรมป่า ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ด้วยเหตุผลว่ากรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจเดียวกัน ลักษณะงานซ้ำซ้อน รวมทั้ง พื้นที่รับผิดชอบบางส่วนทับซ้อนกัน ซึ่งการรวมหน่วยงานกันจะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมี เอกภาพ เป็นทิศทางเดียวกัน

 

ขจัดค้ามนุษย์ แรงงานเด็กในไทย

คณะ รัฐมนตรีรับทราบ รายงานการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ตามที่คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย กระทรวงแรงงานเสนอ โดยรายงานระบุว่า ประเทศไทยได้ดำเนินการตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ที่กำหนดให้ประเทศต่างๆดำเนินการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลว ร้ายให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2559

ข้อ เท็จจริงที่พบ คือการใช้แรงงานเด็กในไทยมีแนวโน้มลดลง ตามการขยายระยะเวลาการศึกษาภาคบังคับ จาก 6 ปี เป็น 9 ปี (พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545) ทำให้ชะลอระยะเวลาเด็กไทยเข้าสู่ตลาดแรงงาน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการใช้แรงงานเด็กที่พบ คือ

1.ปัญหา เด็กต่างด้าวที่ติดตามพ่อแม่มาทำงาน เด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย และเด็กต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงาน ไม่ได้เข้าสู่ระบบการบริการสังคมของรัฐอย่างไรก็ตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กท.แรงงานได้เข้าไปตรวจแรงงานเพื่อดำเนินการป้องกัน และคุ้มครองเหยื่อจาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกิจการประมงทะเล โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า กิจการต่อเนื่องกับประมงทะเล เลี้ยงกุ้ง งานเกษตรกรรม (อ้อย) รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ในจังหวัดตาก ระนอง และสมุทรสาคร

2. ปัญหาการกำหนดคำนิยามที่ไม่เหมือนกัน เช่น คำว่า "แรงงานเด็ก" ระหว่างกฎหมายไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ “แรงงานเด็กที่กระทำผิดด้วยตนเอง และเด็กตกเป็นเหยื่อ”

3. ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่แตกต่างกัน การไม่มีระบบฐานข้อมูล และนโยบายและแผนระดับชาติฯ ไม่มีสภาพบังคับ

ดัง นั้นคณะกรรมการฯ จึงมีข้อเสนอแนะให้จัดทำเป็นนโยบายและแผนระดับชาติฯ โดยจัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนกลางและระดับท้องถิ่น และบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

เมาแล้วขับ มีไฟส่อง พร้อมบททดสอบ

คณะ รัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอให้กำหนดอุปกรณ์ไฟฉายเรืองแสง หรืออุปกรณ์เรืองแสง(ร่างมาตรา 3 เพิ่มวรรคสามของมาตรา 24) เพื่อช่วยแสดงสัญญาณจราจร และให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจกักตัวผู้ขับขี่ให้ทดสอบ ถ้าหากผู้ขับขี่ไม่ยินยอมให้สันนิษฐานได้ว่า ผู้นั้นขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น (ร่างมาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142)

หมดหวังได้ใช้ไฟฟ้าจากหินน้ำมัน แม่สอด จ.ตาก

คณะ รัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบ ตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอให้ยุติการพัฒนาแหล่งหินน้ำมันเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากผลการศึกษาของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ กฟผ. พบว่า หินน้ำมันมีคุณภาพต่ำ มี ต้นทุนการทำเหมืองสูงถึง 1,270 บาทต่อวัน ต้นทุนการผลิตน้ำมันอยู่ในช่วง90-160 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ซึ่งไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้า นอกจากนั้น ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีข้อกังวล เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และผลของกากหินน้ำมัน (ที่เกิดจากโรงสกัดหินน้ำมัน) เถ้าหินน้ำมัน (ที่เกิดจากโรงไฟฟ้า) และก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (ที่เกิดจากโรงสกัดหินน้ำมันและโรงไฟฟ้า) จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีความสนใจที่จะศึกษาโครงการนี้ต่อ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»