เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

มติครม.3 กรกฏาคม 2555

 

ดูกันชัดๆ ครม. สู้ตายลงมติ "ลุ้นนครศรีฯมรดกโลกใหม่  นาซ่าไม่...นั้นเมฆของปลอด  เขื่อนนิคมฯไม่เสร็จ? เริ่มลุยแผนพัฒนฯสตรี "  ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

(ร่าง) แผนพัฒนาสตรี ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.  2555 - 2559)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์เสนอ ร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.  2555 - 2559)  ต่อคณะรัฐมนตรี โดยจุดมุ่งหมายของร่างฯ เป็นเครื่องมือหลักของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาศักยภาพสตรี และเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เน้นวิสัยทัศน์ "เป็นสังคมเสมอภาคและมีความยุติธรรมที่สตรีอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มั่งคงปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี" มี 5 ยุทธศาสตร์ คือ สร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย พัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีไทย พัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต พัฒนาศักยภาพสตรี เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ และเสริมสร้างและศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีทุกระดับ

 

เขื่อนนิคมสหรัตนฯ ปทุมธานียังไม่สร้าง โอ้ผลงานกท.อุตสาหกรรม 

กท.อุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรี ผลดำเนินการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาล เช่น งาน "มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพส่งตรงจากโรงงาน" วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2555  มีประชาชนเข้าร่วม 28,380 คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 25,000 คน ยอดขายสินค้ารวม 19,869,213 บาท สินค้าที่ประชาชนสนใจซื้อ เช่น น้ำตาล ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช อาหารกึ่งสำเร็จรูป และเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนั้น กท.อุตสาหกรรม เสนอความคืบหน้าของโรงงานในเขตอุตสาหกรรม 7 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี  พบว่า78.43 % โรงงานประกอบกิจการ จำนวน 658 ราย โรงงานขนาดใหญ่ และ SMEs ที่อยู่นอกเขตนิคมฯ เปิดดำเนินการแล้ว 7,783 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.61 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555) โครงการอื่นๆ เช่นโครงการโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นสำนักงานและโรงงานชั่วคราวจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องจักร มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเกินเป้า รวม 134 ราย ใช้งบประมาณ 47.4 ล้านบาท และโครงการฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทยนั้น ได้ประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศผ่านสื่อต่างๆ 7 ครั้ง และจัดประชุมสัมมนาการลงทุนในต่างประเทศ 3 ครั้ง ที่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และประเทศจีน รวมทั้งความคืบหน้าสร้างเขื่อนใน 7 นิคม เช่นนิคมโรจนะ มีความก้าวหน้าร้อยละ 46  งบประมาณ 2,145.455 ล้านบาท ภาครัฐสนับสนุน 1,430.303 ล้านบาท เริ่มสร้าง 1 กุมภาพันธ์ 2555 และกำหนดเสร็จวันที่ 31 สิงหาคม 2555  นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) มีความก้าวหน้าในการสร้างเขื่อนร้อยละ 51 งบประมาณ 492.432 ล้านบาท ภาครัฐสนับสนุน 328.288 ล้านบาท เริ่มสร้าง 1 กุมภาพันธ์ 2555 และเสร็จ 31 สิงหาคม 2555  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างเขื่อนร้อยละ 40 ความยาวโดยประมาณ 9.89 กิโลเมตร งบประมาณ 474.016 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 316.011 ล้านบาท เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และเสร็จสิ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2556  เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร สร้างเขื่อน 18 กิโลเมตร งบประมาณ 1,058.933 ล้านบาท ภาครัฐสนับสนุน 705.955 ล้านบาท เริ่มสร้าง 5 กุมภาพันธ์ 2555 และเสร็จ 31 สิงหาคม 2555 ความก้าวหน้าร้อยละ 43.35 และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี สร้างเขื่อนประมาณ 9.12 กิโลเมตร งบประมาณ 345.16 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 230.107 ล้านบาท เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 และกำหนดเสร็จ 31 สิงหาคม 2555 ความก้าวหน้าร้อยละ 53.83 อย่างไรก็ตาม นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเขื่อนความยาว 7 กิโลเมตร งบประมาณ 339.046 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 226.03 ล้านบาท โดยมีบริษัท สหรัตนนคร จำกัด เป็นผู้บริหาร

 

นาซ่าไม่....นั้นเมฆของปลอด

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเบื้องต้นในการ ศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ เนื่องจากคณะรัฐมนตรี เห็นว่าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านเมฆและอนุภาคขนาดเล็กในบรรยากาศชั้นสูง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้เพื่อเกิดความมั่นใจว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น ไม่มีผลด้านการเมืองในประเทศและระหว่างประเทศ โดยจะใช้งบประมาณจากรัฐบาล งบกลางปีงบประมาณปี 2555 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการศึกษาในช่วงฤดูฝนและเรื่องหมอกควันจากการเผาป่าในฤดูร้อน มีระยะเวลาประมาณ 10 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

 

เฉลิมตื่นเต้นเสนอ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีฯ เป็นมรดกโลก

รองนายกรัฐมนตรี ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เสนอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เนื่องจากวัดพระมหาธาตุฯ มีพัฒนาการตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 – 17 สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีพระบรมธาตุเจดีย์ราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 23  นอกจากนี้วิหารโพธิลังกา มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของมรดกโลก ได้แก่การออกแบบสถาปัตยกรรม การวางแผนผังของวัดที่มีการสื่อความหมาย และปรัชญาทางพุทธศาสนาและเรื่องราวในพุทธประวัติ และการรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นของแท้ดั้งเดิมตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 18  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการกับสำนักโบราณคดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่ง


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»