เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

มติครม 14 สิงหาคม 2555

ควัน หลงวันแม่ ครม.ประชุมวันที่ 14 สิงหา 55 เสนอพระราชสัมญญาพระราชีนี  ปรับเกณฑ์ให้เงินช่วยเหลือผู้สูญเสียจังหวัดชายแดนใต้  และ ให้เงินกู้ผู้ประสบอุทกภัย

 

เกณฑ์ใหม่เงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เสียชีวิต และทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสนอดังนี้ กรณีประชาชนผู้เสียชีวิต ได้รับเงินช่วยเหลือ 500,000 บาท จากเดิม 100,000 บาท ในกรณีที่ทุพพลภาพ จะได้รับเงิน 500,000 บาท จากเดิม 80,000 บาท มีผลตั้งแต่ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป และให้ย้อนหลังครอบคลุมผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

ธอส. ขอกู้เงิน Soft Loan เพิ่ม เอาใจผู้ประสบอุทกภัย

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอให้ ธอส. กู้เงิน Soft Loan จากแบงค์ชาติเพิ่มเติม จำนวน 14,000 ล้านบาท เพื่อนำไปให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 กู้ยืมเงิน โดยวงเงินให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ไม่เกิน 30 ล้านบาท และบุคคลธรรมดาไม่เกิน 3 ล้านบาท  และสถาบันการเงิน จะคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 3% ต่อปี  อนึ่ง แบงค์ชาติให้ธอส.กู้เงิน Soft Loan รวมแล้ว 20,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555

12 สิงหา 2555 พระมารดาแห่งไหมไทย

คณะรัฐมนตรี มีมติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งไหมไทย" แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในนามรัฐบาลและปวงชนชาวไทย เพื่อประกาศพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»