เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

มติครม. 7 สิงหาคม 2555

มาดู ครม. ประชุมอะไรกันบ้าง?ในรอบสัปดาห์ เนื้อหา แผนอนาคตชาติ กำกับโฆษานมเด็ก ปรับวงเงินค้ำประกัน SMEs. 

กยอ. โชว์แผนพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 5

คณะ รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการประชุม กยอ. หรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ ครั้งที่ 5/2555 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอให้เพิ่มการลงทุนของประเทศไทยในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า  โดยใช้เงินกู้ในประเทศเป็นหลัก  เนื่องจากเงินออมในประเทศสุทธิสูง  ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอย่างต่อเนื่อง  แต่การลงทุนในประเทศไทยยังอยู่ระดับต่ำ   ดังนั้นแผนพัฒนาประเทศจะเน้นโครงการลงทุน  เช่นพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรม (ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลพม่า)  เพื่อเชื่อมโยงชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกไปสู่ชายฝั่งทะเลตะวันตก, ลงทุนระบบรางรถไฟความเร็วสูง  เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  และเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งกับท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันและฝั่งทะเลจีน ใต้ รวมถึงเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 300,000 บาท แก่ผู้ประสบภัยอุทกภัยปี 2554  และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs)

 

กำกับโฆษณานมเด็ก ส่งเสริมนมแม่

คณะ รัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการกำกับการตลาด และการโฆษณานม สำหรับทารกและเด็กเล็ก ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอเน้นนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  ห้ามให้มีการขายอาหารทดแทนนมแม่, ห้ามให้ผู้จำหน่ายสินค้าสาธิตการใช้นมดัดแปลง สำหรับทารกและอาหารทารก ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  และห้ามให้แพทย์ และพยาบาลเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารทดแทนนมแม่

 

เกณฑ์ใหม่ช่วยเหลือ SMEs. อุทกภัย

คณะ รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการใหม่การให้สินเชื่อ SMEs  ตามมาตรการ PGS ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสินเชื่อ Soft Loan ของธนาคารออมสิน  ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กิตติรัตน์ ณ ระนองเป็นประธานกรรมการ โดยให้ SMEs ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจะต้องมียอดการสั่งซื้อหรือยอดขายกับคู่ค้าในพื้นที่ ประสบอุทกภัยไม่น้อยกว่า 25 %  และต้องไม่เป็นหนี้ NPL ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2554  โดยมีวงเงินค้ำประกัน ไม่เกิน 30 ล้านบาท จากเดิมวงเงินค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท  ระยะเวลารับคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»