เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

มติครม. 30 กรกฏาคม 2555

นายกปู นำครม. ลุยทัวร์ เยือนถิ่นอีสาน สานฝันสร้างงาน เรียกเรตติ้ง เพิ่มโครงการบิ๊ก ตั้งกองทุนตั้งตัวได้ 

 

กองทุนตั้งตัวได้ คืออะไร

กระทรวง ศึกษาธิการ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดตั้งทุนหมุนเวียนเป็นกองทุนตั้งตัวได้ ซึ่งประกอบด้วยเงินทุนประเดิมและเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และเงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น ทุนประเดิมจากงบประมาณปีพ.ศ. 2556 จำนวน 5,000 ล้านบาท เงินอุดหนุนงบประมาณปีพ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 จำนวน 5,000 ล้านบาท 10,000 ล้านบาท และ 20,000 ล้านบาท ตามลำดับ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นอกจากนั้น กองทุนตั้งตัวได้ จะมีนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

 

จ่ายชดเชยราคานำเข้าน้ำมันปาล์ม

คณะ รัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน 22.20 ล้านบาทเพื่อจ่ายชดเชยการขาดทุนขององค์การคลังสินค้า(อคส.)จากการนำเข้า น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ที่จำหน่าย(RBDPO) เมื่อวันที่ 8-16  พฤษภาคม 2555 จำนวน 10,000 ตัน ราคากิโลกรัมละ 31.00  บาท และจำหน่ายปลีกขวดละ 42.00 บาทต่อลิตร เมื่อตรวจสอบราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทย พบว่ามีราคา 35.00 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่ราคา 29.00 บาท ขณะเดียวกันราคาน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียอยู่ที่ราคา 30.30 บาทต่อกิโลกรรม ซึ่งต่ำกว่าราคาในประเทศไทย 4.70 บาท ดังนั้น อคส. จึงเสนอมาตรการระยะสั้น และระยะยาวเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เช่นการตรึงราคาขายปลีกขวด 42.00 บาทต่อลิตร, การนำเข้าน้ำมันปาล์มเร่งด่วน, กำหนดโควตาส่งออก และนำเข้า การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออก รวมถึงการตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพน้ำมันพืชปาล์ม

 

วาระแห่งชาติ....100 ปี สหกรณ์ไทย

คณะ รัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติที่ได้ประกาศ “ปี 2012 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์” ซึ่งการขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาตินั้น ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ และแผนงาน  รวมทั้งยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน เช่นพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ เชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์  รวมทั้งปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์  ปัจจุบันในประเทศไทยมีสหกรณ์จำนวนทั้งสิ้น 7,964 สหกรณ์ และมีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 10.8 ล้านครอบครัว ปริมาณธุรกิจรวมกันทั้งสิ้น 2 ล้านล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ขณะเดียวกัน

 

การทำงานของครม.ใน 8 อีสานตอนล่าง

คณะ รัฐมนตรีรับทราบการทำงานของครม.ในพื้นที่ภาคอีสานล่าง รวม 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ  และยโสธร จำนวน 344 โครงการ วงเงินรวม 122,638.06 ล้านบาท และเห็นชอบโครงการต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

จังหวัดนครราชสีมา

·       โครงการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ไหมระดับอาเซียน "ASEAN Silk Heritage" วงเงิน 15.00 ล้านบาท

·       ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการป้องกันอุทกภัย ภัยแล้งและสนับสนุนภาคการเกษตร วงเงิน 10.00 ล้านบาท

·       โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว AC เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา วงเงินกว่า  90.00 ล้านบาท

·       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ดำเนินโครงการในปี 2556

·       โครงการอื่น เช่น โครงการสถาบันมหาวชิรลงกรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  โครงการผลิตแพทย์ร่วมเพื่อชาวชนบทของโรงพยาบาลชัยภูมิ โครงการจัดตั้ง Northeastern Food Valley จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ

·       โครงการเพิ่มพื้นที่การเกษตรระบบกระจายน้ำบึงละหาน วงเงิน 20.00 ล้านบาท

·       โครงการเพิ่มพื้นที่การเกษตรและระบบคลองส่งน้ำและกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า วงเงิน 5.00 ล้านบาท

·       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค วงเงิน 48.52 ล้านบาท

·       โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการท่องเที่ยว วงเงิน 52.79 ล้านบาท

·       โครงการอื่นๆ เช่น  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร)

จังหวัดบุรีรัมย์

·       โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ป้องกันน้ำท่วม วงเงิน 10.00 ล้านบาท

·       โครงการขุดลอกแก้มลิงลำห้วยยาง วงเงิน 7.31 ล้านบาท

·       โครงการขุดลอกคลองคูขาด วงเงิน 7.67 ล้านบาท

·       โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ วงเงิน 10.54 ล้านบาท

·       โครงการขุดลอกห้วยเมฆา วงเงิน 6.63 ล้านบาท

·       โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต อำเภอลำปลายมาศ วงเงิน 76.00 ล้านบาท

·       โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลาดยางสายทุ่งวัง - ดอนแก้ว วงเงิน 9.57 ล้านบาท

จังหวัดสุรินทร์

·       โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำบ้านทับใหญ่ วงเงิน 38.00 ล้านบาท

·       โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วงเงินประมาณ 26.00 ล้านบาท

·       โครงการบูรณะผิวทางลาดยาง AC งบประมาณกว่า 31.60 บาท

·       โครงการอนุรักษ์ และป้องกันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ วงเงิน 7.40 ล้านบาท

·       โครงการก่อสร้างถนนทางข้ามทางรถไฟ วงเงิน 13.00 ล้านบาท

·       โครงการอื่น เช่น โครงการโรงพยาบาลสุรินทร์ ศูนย์โรคมะเร็ง 7 ชั้น  โครงการอาคารพักพยาบาล 8 ชั้น  โครงการอาคารพักคนไข้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

จังหวัดอุบลราชธานี

·       โครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร วงเงิน 20.00 ล้านบาท

·       โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 9.00 ล้านบาท

·       โครงการอื่นๆ โครงการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอำนาจเจริญ

·       โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง วงเงิน 10.00  ล้านบาท

·       โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนพุทธอุทยาน วงเงิน 10.00 ล้านบาท

·       โครงการจัดหาครุภัณฑ์ วงเงินกว่า 25.00 ล้านบาท

·       โครงการก่อสร้างพนัง ฝายห้วย วงเงินกว่า  75.00 ล้านบาท

จังหวัดศรีสะเกษ

·       โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งผลิตยาสมุนไพรมาตฐาน GMP 4 โรงพยาบาล (รพ. ตระการพืชผล รพ.พนา รพ.กุดชุม และ รพ.ห้วยทับทัน) วงเงิน 20.00 ล้านบาท

·       โครงการขยายเขตไฟฟ้า วงเงิน 20.00 ล้านบาท

·       โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 64.10 ล้านบาท

·       โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร วงเงิน 19.61 ล้านบาท

·       โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม วงเงิน 17.55 ล้านบาท

จังหวัดยโสธร

·       โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ วงเงิน 20.00 ล้านบาท

·       โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัย วงเงิน 90.00 ล้านบาท

·       โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน วงเงิน 10.00 ล้านบาท


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»