เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ทุ่ม 700 ล้าน ป้องกันน้ำท่วมธรรมศาสตร์ รังสิต และAIT

กบอ. ให้เงินกว่า 700 ล้าน ป้องกันน้ำท่วมธรรมศาสตร์ รังสิต และAIT

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติโครงการป้องกันน้ำท่วม 3 โครงการ วงเงิน 769,311,374.85 บาท ตามมติผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 8/2555 ดังนี้

1.    โครงการป้องกันน้ำท่วมธรรมศาสตร์ รังสิต และAIT

2.    โครงการประตูน้ำ/สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ กรมชลประทาน

3.    โครงการก่อสร้าง Siphon เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี กรมชลประทาน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้มีการระบุชื่อเจ้าของโครงการ และรายละเอียดการปฏิบัติงาน  รวมทั้งแผนการใช้เงินกู้

 

ระดมเวทีฟังความเห็นรัฐธรรมนูญ

กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ แนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ โดยตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 ระดับ

1.    ส่วนกลาง  ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง และส่วนราชการ เพื่อกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วม

2.    จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด  และส่วนราชการ เพื่อกำหนดแนวทางในพื้นที่จังหวัด

3.    อำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และปลัดอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

รวมทั้ง กท. มหาดไทยเสนอให้จัดประชุมสัมมนาผู้ว่าราชการ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ทั่วประเทศกว่า 1,082 คน จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน รวม 79,888 หมู่บ้าน/ชุมชน (74,956 หมู่บ้าน 4,932 ชุมชน) และ จัดเวทีประชาคมชุมชนในกรุงเทพมหานคร รวม 2,016 ชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

 

การค้ากับเวียดนาม ไทยต้องรอบคอบ

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ส่วนราชการ กท.พาณิชย์ติดตามการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า(Joint Trade Committee - JTC) ระหว่างเวียดนามและไทย ครั้งที่ 1 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ มีหัวข้อที่ไทยต้องให้ความสนใจ และต้องระมัดระวังในการทำข้อตกลงอย่างมาก เช่น ข้อเสนอของเวียดนามในการร่วมมือในการผลิตข้าวระหว่างไทย-เวียดนามนั้น เป็นหัวข้อที่ประเทศไทยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะความร่วมมืออาจครอบคลุมการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าว และเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้องในการผลิตข้าว ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เปรียบทั้งการผลิตและการตลาด  ขณะที่ข้อเสนอของประเทศไทย ในการจัดตั้ง "สมาพันธ์โรงสีข้าวและผู้ค้าข้าวแห่งอาเซียน" และ "สมาพันธ์ผู้ค้ามันสำปะหลังแห่งอาเซียน" นั้น  พบว่าเวียดนามให้ความสนใจ แต่ยังไม่ได้ตอบรับแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอการจัดตั้งสายด่วน (Hotline) ใน 3 ระดับ คือ ระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และอธิบดี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»