เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

รัฐบาลเดินหน้ากระจายที่ดินใหม่ทั้งประเทศ

 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ครม.จัดนิวลุคแก่สยามสแควร์ เดินหน้าสู้ยาเสพติด และเขย่าที่ดินทั้งประเทศ

 

นิวสยามสแควร์ นิวผู้ลงทุน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้เอกชนได้เข้ามาพัฒนาที่ดินบริเวณสยามสแควร์บางส่วน ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ใกล้ทางออกถนนอังรีดูนังค์(อาคารกลุ่ม L) เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 28.75 ตารางวา (7,315 ตารางเมตร) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และรายได้ที่เกิดขึ้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมการศึกษาต่อไป

 

ตำรวจเข้มเพิ่มทีมสู้ยาเสพติด

คณะรัฐมนตรี มีมติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สาระสำคัญ คือตั้งกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดขึ้นใหม่ โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยมีกองบังคับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1-4 แต่ละกองบังคับการ กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ

 

จัดการที่ดินทั้งประเทศใหม่

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการดำเนินงานของคณะบูรณาการฯ และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจายการถือครองที่ดินทั่วประเทศให้เหมาะสม และสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่ดินระดับจังหวัด  มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  และคณะกรรมการ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ที่ดิน ป่าไม้ อุทยาน ธนารักษ์ ส.ป.ก. และสถาบันการศึกษาเป็นต้น  จัดการประชุมทุกๆ 2 เดือน โดยรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»