เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

มติครม.17 กรกฏาคม 2555

ครม.ประชุมเมื่อวันที่ 17 กรฎาคม 2555 อนุมัตินโยบาย มาตรการจำเป็น เร่งแก้ปัญหาโรคมือ เท้า ปาก เศรษฐกิจการส่งออก กระชับความสัมพันธ์พันธมิตรทางการค้า    

  

สาธารณสุข เร่งป้องกันโรคมือ เท้า ปากในเด็กเล็ก

กท.สาธารณ สุข เสนอครม.เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย  ซึ่งกท.สาธารณสุขมีมาตรการเปิด War roomในจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากกว่า 10 รายต่อวัน โดยเน้นสุขอนามัย-ล้างมือ เร่งทำความสะอาดโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถมทั่วประเทศ กระชับแพทย์ พยาบาล ดูแลผู้ป่วยใกล้ชิด โดยอาการของโรค คือมีไข้ต่ำ ตุ่มพองที่มือ เท้า และก้น รวมทั้งแผลเล็กๆ ในปาก คอ  การติดต่อเกิดจากสัมผัสโดยตรงจากน้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ หรือตุ่มพอง และแผลของผู้ป่วย ติดต่อทางน้ำหรืออาหาร และโรคนี้อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท สมองอักเสบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 9 กรกฎาคม 2555 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ทั่วประเทศ รวม 12,581 ราย  ในขณะนี้ พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จำนวน 1 ราย ในจังหวัดน่านแล้ว

นายกฯ ทัวร์ฝรั่งเศส ประกาศ หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ครม. อนุมัติตามที่กท.ต่างประเทศนำเสนอ เจตนารมณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและฝรั่งเศสในฐานะ "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์" โดยมีแผนปฏิบัติการร่วมไทย - ฝรั่งเศส ฉบับที่ 2 (2553 - 2557) เน้นย้ำถึงมิติความสัมพันธ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง และการศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงที่ฝ่ายฝรั่งเศสมีความ เชี่ยวชาญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของไทย อาทิ อากาศยานการขนส่งทางระบบราง และพลังงาน

JTC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่3

กท.พาณิชย์ รายงานต่อครม. เรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมทางการค้า หรือJoint Trade Committee : JTC ระหว่างไทยและกัมพูชา ครั้งที่ 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 โดยประเด็นสำคัญ คือ พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านสินค้าเกษตร (Special Agriculture Inland Port) เพื่อเป็นสถานีขนส่งสินค้า กระจายสินค้า เก็บรักษาสินค้า และดำเนินพิธีทางศุลกากรนำเข้า/ส่งออก และพิจารณายกระดับ Dry Port ของประเทศไทย ให้เป็น International Dry Port  ทั้ง 3 แห่ง เช่น ลาดกระบัง หนองคาย และเชียงราย รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีข้าว และผู้ค้าข้าวแห่งอาเซียน และสมาพันธ์ผู้ค้ามันสำปะหลังแห่งอาเซียน ซึ่งการดำเนินต่างๆเหล่านี้จะช่วยการขยายตัวของการค้าของทั้ง 2 ประเทศ ในอัตราร้อยละ 30 ต่อปี และเป็นการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558

ไทย-พม่า คุยกันหวานฉ่ำ เรื่องทวาย

กระทรวง การต่างประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เรื่องการขยายความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยรัฐบาลเมียนมาร์จะให้ความคุ้มครอง/ความปลอดภัย และจัดหาสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่โครงการกับกรุงย่างกุ้งและเมืองหลักอื่น ๆ ในเมียนมาร์ ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยจะสนับสนุนการช่วยเหลือทางเทคนิค ถ่ายทอดเทคโนโลยี แนวการปฏิบัติ และเร่งรัดการก่อสร้างเส้นทางจากจุดผ่านแดนไทย - เมียนมาร์ ไปยังกรุงเทพฯ - แหลมฉบัง  ซึ่งความร่วมมือนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี และจะขยายเวลาโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นอีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร

ครม. ตั้งทีมแก้ปัญหาการส่งออก

คณะ รัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 160/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรค และผลักดันการส่งออกของไทย จำนวน 4 คณะ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ดังนี้

1.   คณะทำงานแก้ไขปัญหากฎระเบียบและภาษีที่ไม่เหมาะสมและเป็นอุปสรรคทางการค้า

2.   คณะทำงานติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการส่งออกไปตลาดในภูมิภาคยุโรปและตลาดศักยภาพอื่น ๆ

3.   คณะทำงานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน

4.   คณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคและผลักดันการส่งออกรายสินค้า


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»