เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ไทยเดินหน้า พัฒนาเทคโนโลยีนาโน

ครม.ประชุมอนุมัติเดินหน้าโครงการต่างๆตามที่กระทรวงเสนอ เมื่อวันที่ 11 กันยายน นี้

เพิ่มขีดการแข่งขันไทย  พัฒนาเทคโนโลยีนาโน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ (ร่าง) กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ.  2555 - 2564และ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี พ.ศ.  2555 – 2559 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนานาโนเทคโนโลยีไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากนาโนเทคโนโลยีนั้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพหรือเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร เกษตร เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมทางการแพทย์

 

ฉลองสมเด็จพระสังฆราช ครบ 100 ปี

คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรดำเนินการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556   เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา  ประกอบด้วยคณะที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต คณะที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส และคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และรองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

 

เงินพิเศษให้ชาวไร่อ้อย จ.ตาก

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง ฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารแคดเมี่ยมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำตาว และดำเนินงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว พ.ศ.  2553 – 2557 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาหาแนวทางการชดเชยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยอ้างอิงการคำนวณเช่นเดียวกับมันสำปะหลังซึ่งนำไปผลิตเป็นเอทานอล

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»