เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

เปิดผลงานการทำงานของ ส.ว. สิงหา 55

ในเดือนสิงหาคม 2555 วุฒิสมาชิกได้ทำการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไปทั้งหมด 4ครั้ง มีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 29 ครั้ง ในการประชุมระหว่างเดือนสิงหาคม วุฒิสมาชิกได้พิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 6 ฉบับ โดยกฎหมายที่น่าสนใจที่ผ่านการพิจารณาในวาระหนึ่ง คือ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... และผ่านการพิจารณาในวาระสาม คือ ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....

วุฒิสภายังมีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 221 (3) ของรัฐธรรมนูญฯ และได้มีการดำเนินกระบวนการถอดถอนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 271 ของรัฐธรรมนูญฯ สำหรับการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลจำนวน 2 กระทู้

สถิติการเข้าลงมติในสมัยประชุมสามัญทั่วไป เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ของสมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกวุฒิสภามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 63 ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ วุฒิสมาชิกที่ลงมติครบทุกครั้งจำนวน 9 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ครบทุกครั้งจำนวน 62 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 24 คน อยู่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ตำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 41 คน และวุฒิสมาชิกที่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 10 คน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ว. ประจำเดือนสิงหาคม 2555

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»