เขื่อนกั้นน้ำไม่เสร็จ งานอืด เบิกจ่ายช้า ส่อทุจริต

 

นายกรัฐมนตรี นส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จัดทัวร์นกขมิ้นสำรวจความคืบหน้าแผนป้องกันน้ำท่วม  ขณะเดียวกันท่าทีเอาจริงเอาจังของรัฐบาลเริ่มเบาลง จนเห็นว่าโครงการของรัฐบาลในหลายโครงการมีความล่าช้าอย่างมาก เช่นการเบิกจ่ายงบ การสร้างเขื่อน

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) จะทำหน้าที่เร่งเร่งรัดติดตามความคืบหน้าของแผนงาน/โครงการต่างๆ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกอาทิตย์

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินโครงการหลายส่วนนั้น พบว่าไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้  การเบิกจ่ายงบในพ.ร.กเงินกู้ค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะว่ารัฐบาลได้ใช้งบประมาณ120,000 ล้านบาทในส่วนการป้องกันอุทกภัยแบบบูรณาการ

โครงการ

งบประมาณ

ความคืบหน้า

การเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

 

 

งบประมาณ 120,000 ล้านบาท (จัดสรรให้ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจเป็นเงิน119,963 ล้านบาท)

จังหวัดที่อยู่บริเวณ:

ต้นน้ำ   กำหนดเสร็จภายใน มิ.ย.2555

 

 

กลางน้ำ กำหนดเสร็จภายในก.ค.2555

 

ปลายน้ำ กำหนดเสร็จภายในส.ค.2555

มีการเบิกจ่ายป้องกันความเสียหาย 63,156 ล้านบาท หรือ 52.63%

 

ส่วนเงินเยียวยา 5,000 บาท 20,000 บาท และ 30,000 บาทนั้น มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 21,071 ล้านบาท

โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งด่วน และการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย

 

เงินกู้ 350,000 ล้านบาท

 

เบิกจ่ายก้อนแรก 300 ล้านบาท โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการการป้องกันน้ำท่วมในฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

(คลองระพีพัฒน์ โครงการย้ายแนวคันพระราชดำริ ไปที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งใต้ และคลองเจ็ด)

งบประมาณ 24,112 ล้านบาท

 

ดำเนินเสร็จประมาณ 50% คงเหลืองาน :ซ่อมแซมประตูระบายน้ำต่างๆ ติดตั้งสถานีสูบน้ำเพิ่มเติม ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ขุดลอกแม่น้ำ และคลองขนาดใหญ่

 

 

โครงการเร่งด่วนพื้นที่รับน้ำ11 จังหวัด พื้นที่รับน้ำ 2,147,450 ไร่

งบประมาณ 2,187 ล้านบาท

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน: เสริมคันคลอง คันกั้นน้ำ ทำนบชั่วคราว ขุดลอกลำน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ จุดรับน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ

 

แผนการเผชิญเหตุในพื้นที่หากเกิดภาวะน้ำหลากมาก

 

720 ล้านบาท

สร้างสะพานชั่วคราวระบายน้ำเข้า-น้ำออก

 

โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำรอบนิคมอุตสาหกรรมเขตประกอบการอุตสาหกรรม 7 แห่ง:

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร โรจนะ บ้านหว้า (ไฮเทค) บางปะอิน นวนคร และบางกะดี

 

3,236 ล้านบาท

 

(รัฐบาลช่วยเหลือค่าก่อสร้าง 2 ใน 3 เอกชนรับผิดชอบ 1 ส่วนที่เหลือโดยกู้เงินกับธนาคารออมสิน)

มีความล่าช้าโดยเฉพาะเขื่อนในนิคมสหรัตนนคร

 

และมีข้อติงเรื่องงบประมานก่อสร้างที่สูง

 

โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ 

(นายวีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธาน)

10,000 ล้านบาท

 

 

โครงการจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 8 ลุ่มน้ำ และแผนบริหารจัดการน้ำใน 17 ลุ่มน้ำที่เหลือ บาท

305,888 ล้านบาท

ร่างทีโออาร์ เชิญบริษัทในประเทศ และต่างประเทศเข้าประมูลการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

 

ที่มา: ข่าวสดรายวัน, 24 มิถุนายน 2555


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»