เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

เป็นไปได้!!! สิงหา 55 นายกฯ ไม่เข้าลงมติเลย แต่มีชื่อเข้าประชุมทุกครั้ง

ในเดือนสิงหาคม 2555 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ได้ประชุมสภาฯ ทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 55 ครั้ง

ผลการทำงานในภาพรวมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนสิงหาคม สามารถแจกแจงได้ดังนี้ (1) ลงมติในร่างกฎหมายต่างๆ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ 10 ร่าง (2) ตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปเพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร จำนวน 15 กระทู้ และ(3)รับทราบรายงานจากองค์กรต่างๆ 2 เรื่อง

          โดยผลงานที่โดดเด่นของการประชุมสภาในช่วงเดือนที่ผ่านมา คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...

          สำหรับสถิติการเข้าประชุมสภาของ ส.ส. ในเดือนสิงหาคมนั้น ค่าเฉลี่ยการเข้าประชุมอยู่ที่ร้อยละ 95  ในเดือนสิงหาคม สถิติของ ส.ส. ที่มีการเข้าประชุมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด มีจำนวน ร้อยละ 78 และมี ส.ส. ที่มีสถิติเข้าประชุมต่ำกว่าร้อยละ 70 ของการประชุมประมาณร้อยละ 4

          เมื่อพิจารณาสถิติการลงมติในการพิจารณาเรื่องต่างๆ(ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ พระราชกำหนด และเรื่องพิจารณาอื่นๆ) จะเห็นว่า ส.ส. ยังคงออกเสียงลงมติได้น้อยกว่าการเข้าประชุม ซึ่งเห็นได้จากความแตกต่างของสถิติการลงมติและการเข้าประชุมสภา โดยค่าเฉลี่ยของการเข้าประชุมร้อยละ 95 แต่สถิติการลงมติของ ส.ส. ทั้งสภามีเพียงร้อยละ 76  สะท้อนให้เห็นว่า ส.ส.ได้เข้าประชุมแต่กลับไม่ลงคะแนนเสียงทั้งที่เสียงของ ส.ส. คือเสียงที่ได้รับจากประชาชน สังเกตได้จากระหว่างการลงคะแนนเสียงภายในหนึ่งวัน สส.ก็ยังมีสถิติการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละเรื่องที่พิจารณาในวันนั้นๆ ทั้งที่เมื่อเข้าประชุมแล้วก็ควรทำหน้าที่ให้เสร็จสิ้น
         

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ส. ประจำเดือนสิงหาคม 2555


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»