เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

Thai Human trafficking Plan 2013

 

ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พร้อมดำเนินการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ราคายาง และจัดทัพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

Thai Human trafficking Plan 2013

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีมาตรการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบาย และด้านการพัฒนาและบริหารข้อมูล โดยการดำเนินโครงการ 7 โครงการ

1.   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงาน

2.   โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดี และเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานการบังคับใช้กฎหมาย

3.   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการสืบสวน ขยายผล ปราบปราม

4.   โครงการพัฒนาคุ้มครองและส่งกลับ

5.   โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการค้าทุกรูปแบบ

6.   โครงการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

7.   โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

โดยมีงบประมาณดำเนินการวงเงินทั้งสิ้น 152,961,772 บาท มีหน่วยงานรับผิดชอบ 32 หน่วยงาน

 

ราคายาง พร้อมแก้

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 30,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงการคลัง (กค.) ค้ำประกัน รวมทั้งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) บรรจุวงเงิน 30,000 ล้านบาท ไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี 2556 และให้สำนักงบประมาณ (สงป.) ตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนในการดำเนินงานโครงการฯ โดยเบิกจ่ายงวดละ 5,000 ล้านบาท

 

 

 

เปิดจำนำข้าวรอบใหม่ ปี 2555/56

คณะรัฐมนตรีมีมติ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ อนุมัติการขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 จากเดิม11.11 ล้านตัน เพิ่มเติมอีกจำนวน 2.20 ล้านตัน รวมเป็นปริมาณ 13.31 ล้านตัน

 

 

รุ่นเก่าเกษียณ รุ่นใหม่ขึ้นแทน มีผล 1 ตุลา 55

กระทรวงการต่างประเทศ :ตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอธิบดี จำนวนรวม 4 ราย ดังนี้

1.   นายรัชนันท์ ธนานันท์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

2.   นายวรเดช วีระเวคิน ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

3.   นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

4.   นายดำรง ใคร่ครวญ ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียตะวันออก

กระทรวงสาธารณสุข:ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 8 ราย ดังนี้

1.   นายสุพรรณ ศรีธรรมมา ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.   นายบุญชัย สมบูรณ์สุข ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.   นายอภิชัย มงคล ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.   นายสมชัย นิจพานิช ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

5.   นายวชิระ เพ็งจันทร์ ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต

6.   นายเจษฎา โชคดำรงสุข ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมอนามัย

7.   นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

8.   นายชาญวิทย์ ทระเทพ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงคมนาคม: ตำแหน่งตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

1.   พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม

2.   นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง

กระทรวงยุติธรรม:ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.   พันตำรวจเอก โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (บริหารระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม

2.   นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ดำรงตำแหน่งอธิบดี (บริหาร ระดับสูง) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ:ตำแหน่งประเภทบริหาร จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.   นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2.   รับโอน นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงบประมาณ: ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)

·       นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ:ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

·       พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»