เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

WHAI IS ACCAHZ ?

 

25 กันยา คราม. ประชุมเริ่องเริ่ดๆ เกี่ยวกับACCAHZ  และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ACCAHZ คืออะไร

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอจัดตั้งสำนักงานศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด้านโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) ในประเทศไทย มีหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศในภูมิภาคASEAN องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดในภูมิภาค การจัดตั้งสำนักงาน ACCAHZ จะแบ่งช่วงระยะเวลาการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 preparation (พ.ศ.  2254-2557) ระยะที่ 2 establishment (พ.ศ. 2558) และระยะที่ 3 operation (พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป)

สำนักงาน ACCAHZ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำและประกอบด้วยหน่วยงานย่อย คือ Epidemiology Network Coordination, Laboratory Network Coordination, Program coordination และ operations Unit ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจาก ASEAN Animal Health Trust Fund (AAHTF) การเงินบริจาคจากประเทศสมาชิก และองค์กรอื่น ๆ

ข้อดีในการจัดตั้งสำนักงานศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด้านโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) ครั้งนี้   คือประเทศไทยจะได้รับประโยชน์โดยได้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในด้านการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคระบาดสัตว์ มีผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นในการป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ และสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาและการควบคุมโรค รวมทั้งป้องกันโรคที่อาจแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยได้ทันท่วงที

 

โปรดเกล้า แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม

กระทรวงการคลัง:ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

·       นางสาวจำรัส แหยมสร้อยทอง รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร:ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

 

·       นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงสาธารณสุข:ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

·       นายสกล ภูมิรัตนประพิณ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»