เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

ฟิต!!! กันยา 55 ส.ว. พิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ 10 ฉบับ

ในเดือนกันยายน 2555 วุฒิสมาชิกได้ทำการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไปทั้งหมด 9ครั้ง มีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 21 ครั้ง ในการประชุมระหว่างเดือนกันยายน วุฒิสมาชิกได้พิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 10 ฉบับ โดยกฎหมายที่น่าสนใจที่ผ่านการพิจารณาในวาระหนึ่ง คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วุฒิสภายังมีการดำเนินกระบวนการถอดถอนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่ถอดถอนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ สำหรับการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลจำนวน  5 กระทู้

สถิติการเข้าลงมติในสมัยประชุมสามัญทั่วไป เดือนกันยายน พ.ศ.2555 ของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 65  ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ วุฒิสมาชิกที่ลงมติครบทุกครั้งจำนวน 7 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ครบทุกครั้งจำนวน 61 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 21 คน อยู่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ตำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 49 คน และวุฒิสมาชิกที่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน  8 คน           

เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว พบว่า ในเดือนกันยายน ส.ว. มีสถิติการเข้าลงมติเฉลี่ยดีกว่าในเดือนสิงหาคม อยู่ร้อยละ 2

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ว. ประจำเดือนกันยายน 2555

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»