เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

เสียงหาย!!! กันยา 55 สถิติการออกเสียงลงมติ ส.ส. ฝ่ายค้าน ส่วนใหญ่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยทั้งสภา

ในเดือนกันยายน 2555 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ได้ประชุมสภาฯ ทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 18 ครั้ง

ผลการทำงานในภาพรวมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนกันยายน สามารถแจกแจงได้ดังนี้ (1)ลงมติในร่างกฎหมายต่างๆ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ 14 ร่าง (2) ตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปเพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร จำนวน 26 กระทู้ และ(3)รับทราบรายงานจากองค์กรต่างๆ 10 เรื่อง

โดยผลงานที่โดดเด่นของการประชุมสภาในช่วงเดือนที่ผ่านมา คือการลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

สำหรับสถิติการเข้าประชุมสภาของ ส.ส. ในเดือนกันยายนนั้น ค่าเฉลี่ยการเข้าประชุมอยู่ที่ร้อยละ 92 ในเดือนกันยายน สถิติของ ส.ส. ที่มีการเข้าประชุมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด มีจำนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 69 และมี ส.ส. ที่มีสถิติเข้าประชุมต่ำกว่าร้อยละ 70 ของการประชุม มีจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 6

เมื่อพิจารณาสถิติการลงมติในการพิจารณาเรื่องต่างๆ(ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ พระราชกำหนด และเรื่องพิจารณาอื่นๆ) จะเห็นว่า ส.ส. ยังคงออกเสียงลงมติได้น้อยกว่าการเข้าประชุม ซึ่งเห็นได้จากความแตกต่างของสถิติการลงมติและการเข้าประชุมสภา โดยค่าเฉลี่ยของการเข้าประชุมร้อยละ 92 แต่สถิติการลงมติของ ส.ส. ทั้งสภามีเพียงร้อยละ 74 สะท้อนให้เห็นว่า ส.ส.ได้เข้าประชุมแต่กลับไม่ลงคะแนนเสียงทั้งที่เสียงของ ส.ส. คือเสียงที่ได้รับจากประชาชน สังเกตได้จากระหว่างการลงคะแนนเสียงภายในหนึ่งวัน สส.ก็ยังมีสถิติการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละเรื่องที่พิจารณาในวันนั้นๆ ทั้งที่เมื่อเข้าประชุมแล้วก็ควรทำหน้าที่ให้เสร็จสิ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ส. ประจำเดือนกันยายน 2555

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»