เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

รับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555

15ตุลา 55 ครม.พิจารณาเพิ่มเติมในเนื้อหารายละเอียดงาน ดังนี้

สุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ACD - Asia Cooperation Dialogue

 ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ 1 สาระสำคัญคือ ต้อนรับการเข้าเป็นสมาชิกของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เป็นสมาชิกลำดับที่ 32, ยินดีกับข้อเสนอของสาธารณรัฐทาจิกิสถานที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งที่ 11, ราชอาณาจักรบาห์เรนครั้งที่ 12, ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียครั้งที่ 13 รวมทั้งไทยที่จะเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 14 และแสดงความพอใจกับความสำเร็จของ ACD ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

 

แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ และเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 - 2560 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 -เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการพลังงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรมและเชื่อถือได้
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 -ส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียตามมติในงานกำกับกิจการพลังงาน
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อย่างครบถ้วน เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554

 

การขยายโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 (กรณีพิเศษ)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 กรณีพิเศษ(เพิ่มเติม) จากเดิม ที่อนุมัติไว้แล้ว จำนวน 13.31 ล้านตัน ปรับเพิ่มเติมอีกจำนวน 1.39 ล้านตัน รวมทั้งสิ้น 14.70 ล้านตัน โดยให้ใช้จากวงเงิน 90,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ส่วนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ครม.มีมติให้เร่งระบาย และนำเงินที่ได้ชำระคืน ธ.ก.ส.

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»