เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

เปิดสถิติการทำงานของ ส.ว. ตุลาคม 2555

ในเดือนตุลาคม 2555 วุฒิสมาชิกได้ทำการประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปทั้งหมด 9 ครั้ง เป็นการประชุมวุฒิสภา 7 ครั้ง และเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 2 ครั้ง มีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 53 ครั้ง ในการประชุมระหว่างเดือนตุลาคม วุฒิสมาชิกได้พิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 9 ฉบับ โดยกฎหมายที่น่าสนใจที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่สาม คือ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ... และเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

วุฒิสภายังมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 246 ของรัฐธรรมนูญฯ สำหรับการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลจำนวน 2 กระทู้

สถิติการเข้าลงมติในสมัยประชุมสามัญทั่วไป เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ของสมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกวุฒิสภามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 64 ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ วุฒิสมาชิกที่ลงมติครบทุกครั้งจำนวน 3 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ครบทุกครั้งจำนวน 73 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 26 คน อยู่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ตำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 42 คน และวุฒิสมาชิกที่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน  4 คน           

เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว พบว่า ในเดือนตุลาคม ส.ว. มีสถิติการเข้าลงมติเฉลี่ยต่ำกว่าในเดือนกันยายน อยู่ร้อยละ 1 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ว. ประจำเดือนตุลาคม 2555

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»