เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ส้ม หมู และหอมแดง นำเข้าต้องมีใบรับรอง

 

ครม.ประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลา เน้นการค้าเสรี พัฒนาเศรษฐกิจ และแนวโน้มประชาก

ส้ม หมู และหอมแดง นำเข้าต้องมีใบรับรอง

             ครม.มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ตามที่ กท.พาณิชย์เสนอร่างประกาศกำหนดให้สินค้านำเข้า เช่นส้ม หมู และหอมแดง ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ที่ออกตามหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออก (Competent Authority: CA)เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการนำเข้าสินค้ามาในประเทศไทย

 

งบ 517 ล้านบาท พัฒนา 27 โครงการพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย

                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่       สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอพัฒนา  27 โครงการ เช่น

·        โครงการท่าอากาศยานนานาชาติดอนสัก วงเงิน 5.00 ล้านบาท

·        โครงการปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน (บริเวณวัดประดู่) วงเงิน 32.32 ล้านบาท

·        โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวงสายเอเชีย(สาย 41) เขตชุมชน วงเงิน 30.00 ล้านบาท

·        โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตพื้นที่หลัก (Core Zone) และเขตพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อนำเสนอพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก วงเงิน 35.00ล้านบาท

·        โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ท่องเที่ยว หาดเฉวง อำเภอ เกาะสมุย วงเงิน 11.98 ล้านบาท

·        โครงการขุดบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย วงเงิน 2.80 ล้านบาท

·        โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะเต่า วงเงิน 13.20 ล้านบาท

·        โครงการบริหารจัดการน้ำ (แก้มลิงทุ่งหัวสน)

·        โครงการศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วงเงิน 20.00ล้านบาท

·        โครงการจัดตั้งโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี วงเงิน 8.30ล้านบาท

·        โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน 3.00 ล้านบาท

·        โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วงเงิน 40.00 ล้านบาท

·        โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม วงเงิน 13.00 ล้านบาท

·        โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริชุมพร โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ (ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ (ขุดลอก
แก้มลิงหนองใหญ่) ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,100 โครงการ วงเงิน 57.61 ล้านบาท

·        โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตทางหลวง (ทางหลวงหมายเลข 41 (AH18)บริเวณใกล้สะพานแม่น้ำสวี) วงเงิน 45.00 ล้านบาท

·        โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด วงเงิน14.30 ล้านบาท

·        โครงการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลก วงเงิน10.00 ล้านบาท

·        โครงการขุดลอกคลองท่าซัก เพื่อป้องกันอุทกภัยจังหวัด (หมู่ที่ 2 - 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง) วงเงิน 15.00 ล้านบาท

·        โครงการก่อสร้างถนนสายชายทะเล-บ้านสี่กั๊ก ตำบลท่าขึ้น  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน 18.78ล้านบาท

·        โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชะอวด ตำบลชะอวด ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชวงเงิน 26.60 ล้านบาท

·        โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ  และพื้นที่ตำบล และอำเภอข้างเคียง จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน15.45 ล้านบาท

·        โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการระบายน้ำ วงเงิน 49.05ล้านบาท

·        โครงการขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ วงเงิน 37.52ล้านบาท

·        โครงการปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะวงเงิน13.43  ล้านบาท

 

ส่งเสริมการค้าเสรี กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลาป่น ปี56

              คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการกำนดนโยบายและมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2556 (กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลาป่น)  ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอครม. โดยพิจารณาตาม

·        ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA และโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา –  แม่โขง (Ayerawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ภาษีร้อยละ 0

·        ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ภาษีร้อยละ 0

·        ความตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) ภาษีในโควตาร้อยละ 9.33 ปริมาณโควตา 8,081.68 ตัน

·        ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ภาษีในโควตาร้อยละ 0 ปริมาณโควตาและการบริหารการนำเข้าตาม WTO ภาษีนอกโควตา ร้อยละ 73

·        ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ญี่ปุ่น (AJCEP)  1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 ภาษีในโควตาร้อยละ 10.90  1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2556 ภาษีโควตาร้อยละ 9.10

·        ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี (AKFTA) ภาษีในโควตาร้อยละ 6.67

·        การนำเข้าทั่วไป (ประเทศนอกข้อตกลง) ภาษีนำเข้า กิโลกรัมละ 2.75 บาท ค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ 1,000 บาท

 

แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

              คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีสาระสำคัญพัฒนาประชากร 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

                1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชากรไทยทุกคนเกิดมามีคุณภาพ พร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อเติบโตขึ้น               

                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพประชากรไทยทุกช่วงวัยเพื่อเป็นพลังต่อการเจริญเติบโตของประเทศ

                3. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมประชากรไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีสวัสดิการทางสังคมอย่างยั่งยืน

                สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับและนำแผนไปดำเนินงาน การกำหนดกลไกการบริหารจัดการ การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ การติดตามประเมินผล และการจัดทำนโยบายและแผนประชากรในระยะยาว 20 ปี และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»