เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

แรงงานเคลื่อนไหวเสรีในอาเซียน ประชุมผู้นำ

วันที่ 2 พย 55 ครม ติดตามการทำงาน เช่น อาเซียน การประชุมผู้นำ และเรื่องแต่งตั้ง 

 

แรงงานเสรีในอาเซียน

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ASEAN MNP Agreement เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศไทยอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากร 2 ประเภท คือ 

                                (1) ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) เข้ามาพำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน 1 ปี

                                (2) ผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee) ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ

(2.1) บุคคลนั้นๆ ต้องได้รับการจ้างโดยบริษัทดังกล่าว

นอกประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนดำเนินการเข้ามาในไทย

(2.2) ต้องผ่านเงื่อนไขความจำเป็นด้านการจัดการ

กรมการจัดหางาน โด

(2.3) การพำนักดังกล่าวจะอนุญาตไม่เกิน 1 ปี และอาจ

ขยายระยะเวลาได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

 

การเคลื่อนย้ายบุคลากรใน 25 สาขา เช่นวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ วิจัย

และพัฒนา วิจัยตลาด สำรวจความเห็น บริหารจัดการ การเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ โทรคมนาคม สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ผลิต แพทย์ การแปล สิ่งแวดล้อม การเงิน สุขภาพ โรงแรม กีฬา และขนส่ง เป็นต้น

 

ASEM 9 : การประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 9

                คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ผลการประชุม ASEM 9 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

        1) ถ้อยแถลงของประธาน (Chair’s Statement)

        2) ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการกระชับความเป็นหุ้นส่วนสำหรับสันติภาพและการพัฒนา (Vientiane Declaration on Strengthening Partnership for Peace and Development)  เป็นการส่งเสริมความร่วมมือของฝ่ายเอเชียและยุโรปในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา โดย เน้นหลักการของความเท่าเทียม การเคารพซึ่งกันและกัน การยึดมั่นในแนวทางของกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งความสำคัญในการร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างสมาชิก ASEM

 

ตำแหน่งแต่งตั้ง และขยายเวลารับราชการ

                ครม.มีมติแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่ง

แต่งตั้ง

มีผล

ผู้แทนการค้าไทย 

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

นายสุรชัย นิระ 

ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

 

รองปลัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

นายวรพัฒน์ ทิวถนอม 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศาสตราจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวรกร คำสิงห์นอก

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

นางรตยา จันทรเทียร

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

นายเสรี เวชชบุษกร

นายนิวัติ เรืองพานิช

นายสนิท อักษรแก้ว

นายนิพนธ์ ตั้งธรรม

นายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส        

นายธวัชชัย จึงเจริญ

นายชัยรัตน์ ชยามฤต

นายวิลาศ ผิวเหมาะ

นายฉกาจ ลาภานุพัฒน์                 

นางสาวดรรชนี เอมพันธุ์  

คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

นายสุภกิจ  จิระประดิษฐกุล

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555                  

นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล

นายปรีชา  วัชราภัย 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล

 

 

                ครม.อนุมัติการขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)ให้ นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»