เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

อาเซียน ขยายเวลาธ.อ.ส และโครงการบำบัดน้ำเสีย

ครม.ประชุม เมื่อวันที่  6 พย เร่งงานบ้านของธ.อ.ส อาเซียน และโครงการบำบัดน้ำเสีย

 

ขยายเวลา “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก (ร้อยละ 0 3 ปี)”

                วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก (ร้อยละ 0 3 ปี)  ออกไปอีก 6 เดือน  โดยให้สิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินวันที่ 28 มีนาคม 2556   และต้องทำนิติกรรมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2556

ผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555 พบว่า  มียอดอนุมัติ

อยู่ที่ 5,348.99 ล้านบาท (8,701 ราย)  คิดเป็นร้อยละ 26.74  ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ยอดอนุมัติสินเชื่อยังคงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะปัญหาอุทกภัยปี 2554 ทำให้เกิดการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์

 

ASEAN ICT Masterplan 2015

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ร่างปฏิญญาเซบู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ASEAN ICT Masterplan 2015 ประกอบด้วย   

1.   การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ

2.   การเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.   การสร้างนวัตกรรม

4.   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.   การพัฒนาทุนมนุษย์

6.   การลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล 

 

โครงการบำบัดน้ำเสียรวม พื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

            ครม.มีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม เสนอ โครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำ เพื่อวงเงินลงทุน 2,750.63 ล้านบาท ระยะเวลา 15 ปี และให้เทศบาลนครอ้อมน้อย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงทุนในโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการฯ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของโครงการฯ โดยให้มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย และค่าบริการระบายน้ำทิ้ง นอกจากนั้น ให้เทศบาลนครอ้อมน้อย ต้องรับผิดชอบในการสมทบเงินค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

               

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»