เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

พัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

วันที่ 12 พย  ครม.เร่งติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ

Development Policy Loan : DPL โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

              คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการและอนุมัติการจัดสรรวงเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) เช่นโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย ของ รฟท.จำนวน 8 สายทาง ระยะทาง 849 กิโลเมตร รวมวงเงิน 8,874.62 ล้านบาท โครงการติดตั้งเครื่องกั้นเสมอระดับและปรับปรุงเครื่องกั้นจำนวน 105 แห่ง  วงเงิน 3,046.13 ล้านบาท  และโครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กค. วงเงิน 87 ล้านบาท

             

นำงบ56 มาแก้ขัด ขายบัตรThailand Privilege Card

                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินจำหน่ายบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)ต่อไป  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องด้านการเงินของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด โดยในช่วงเวลาการขายบัตรสมาชิกใหม่ จำนวน 100 ล้านบาท นั้น ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวก่อน

ส่วน ค่าใช้จ่ายในการชำระค่าหุ้นบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ

จำกัด จำนวน 500,000,000 บาท ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำความตกลงค่าใช้จ่าย กับสำนักงบประมาณต่อไป

 

กลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน และการจัดตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน (Rice Trade Zone)

                        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดตั้งกลไกความร่วมมือตลาดข้าวอาเซียน (ในส่วนของประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกสำคัญ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และไทย) โดยจะมีการจัดประชุมใน 3 ระดับ ได้แก่

                (1) การประชุมในระดับรัฐมนตรี (ASEAN Rice Cooperation Ministerial Meeting)

                (2) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านข้าวอาเซียน (ASEAN Rice Cooperation Committee-ARCC)

                (3) การประชุมของสมาพันธ์โรงสีและผู้ค้าข้าวอาเซียน (ASEAN Rice Miller and Trader Federation)

                และ พิจารณาแนวทางการจัดตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน (Rice Trade Zone : RTZ) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร ในกลุ่มอาเซียน สร้างเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลก

 

โครงการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

              คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยมีโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนที่ควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2555 ได้แก่ ถนน ท่าเรือน้ำลึก นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบโทรคมนาคม ระบบรถไฟความเร็วสูง และการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการดำเนินการด้านการเงิน

                นอกจากนั้น รัฐบาลไทย และเมียนมาร์ จะร่วมมือกันและเชิญชวนประเทศอาเซียน ประเทศหุ้นส่วนที่มีศักยภาพและผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนและมีส่วนร่วมในโครงการสำคัญนี้

 

ความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา (TICA-USAID Memorandum of Understanding on Trilateral Cooperation)

              คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือไตรภาคีระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร. หรือ The Thailand International Development Cooperation Agency – TICA) กับ The United States Agency for International  Development (USAID)  โดยมีสาระสำคัญ คือขยายความร่วมมือออกไปในลักษณะของหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานของการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (cost-sharing) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค (ความร่วมมือไตรภาคี)

ความเข้าใจฉบับนี้ยังไม่มีผลผูกพันด้านงบประมาณ ของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม ทั้งสอง

ฝ่ายจะร่วมกันกำหนดโครงการ และสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน และตรงกับความต้องการของประเทศที่สาม (ประเทศผู้รับ) โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»