เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

อำนวยความสะดวกคนพิการ อัตราค่าจ้างขั่นต่ำ

ครม. ประชุมวันที่ 20 พย ติดตามความคืบหน้าค่าจ้างขั่นต่ำทั่วประเทศ การขายข้าว และสิทธิคนพิการเพื่อรับมืออาเซียน

 

การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี  2556

                คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7)  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานคณะทำงาน และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษา และพิจารณามาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) 

 

มาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ

              คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ให้อาคารใหม่ของหน่วยงาน หรืออาคารเก่าต้องปรับปรุง ต้องจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้คนพิการไม่น้อยกว่า 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร งบประมาณ 300,000 บาท พร้อมทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

                         

ความร่วมมือการค้าข้าวทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

              คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินการการค้าข้าวทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการพัฒนาการค้าข้าวระหว่างสองประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัททุกรูปแบบในการผลักดันการค้าข้าวระหว่างสองประเทศ และแสวงหาตลาดข้าวระหว่างประเทศ รวมทั้ง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเพิ่มปริมาณการนำเข้าข้าวจากไทยให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้

 

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

              คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง (International Conference on Sustainable Development in the Lancang – Mekong Sub-Region)  ประกอบด้วยกัมพูชา จีน เมียนมาร์ สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม ซึ่งจะมีผลต่อความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการภัยพิบัติจากน้ำ ความร่วมมือด้านการเกษตรและการประมง การท่องเที่ยว และความปลอดภัยในการเดินเรือในแม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุม อันจะส่งผลดีต่อประชาชนในไทยและในอนุภูมิภาค

                การประชุมฯ จะแบ่งเป็น 2 ช่วงการประชุม คือการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2555 ณ กรุงเทพฯ และการประชุมระดับรัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»